R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

    BASHKIA POLIÇAN

  DREJTORIA E  PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT, INVESTIMEVE DHE PROJEKTEVE

 

Urbanistika:

 

  1. Vertetim Ndërtese: Fotokopje e ID, një Plan-vendosje e objektit,e përcaktuar nga Zyra e Kadastrës,me nr.Pasurie dhe Zonen Kadastrale.

 

 

  1. Autorizim për mirëmbajtje banese (të shoqëruar me dokument përkates,për suvatimelyerje,rregullim tjegullash,projektin për mure rrethues: Fotokopje e ID,Fotokopje e Certifikatës së Truallit + Ndërtesës, nëse disponon.

 

 

  1. Leje ndërtimi, për shtëpi banimi, për ambjente turistesh,pishina kopshte: Fotokopje e ID,Fotokopje e Çertifikatës së Trullit + Ndërtesës, Plan-vendosje e objektit,e përcaktuar nga Zyra e Kadastrës,me nr.Pasurie dhe Zonen Kadastrale,Projektin e Baneses e shoqeruar me të gjithë, Dokumentacionin përkates për Lejen e Baneses.