Masa e Perfitimit për ndihmën Ekonomike:

 

  1. Kryefamiljari merr nje pagese prej 1.800 leke ne muaj
  2. Bashkashortja , anetaret madhore te familjes marrin nje pagese prej 1.260 lekene muaj.
  3. Anetaret e tjere , qe jane femijet deri me moshen 18 vjeç marrin nje pagese prej 900 leke ne muaj
  4. Viktimat e dhunes ne marredheniet familjare marrin nje pagese prej 3.000 leke ne muaj.
  5. Personat me statusin e Jetimit marrin nje pagese prej 3.000 leke ne muaj.
  6. Viktimat e Trafikimit marrin nje pagese prej 3.000 leke ne muaj.
  7. Femijet e prinderve te lindur trinjake , trinjaket marrin nje pagese prej 3.000 leke, katernjaket marrin nje pagese prej 4.000 leke , pesenjaket marrin nje pagese prej 5.000 leke per çdo muaj .
  8. Fëmijet e Vendosur në Shërbim Kujdestarie marrin nje pagese prej 9.000 leke ne muaj