Njoftim për mbledhjen e këshillit bashkiak

Njoftim për mbledhjen e këshillit bashkiak :

 1. Projekt – Vendim: “Per dhenien e Ndihmes Ekonomike, nga fondi i kushtezuar dhe kompesimin e energjise elektrike, per muajin Maj 2024 “.
 2. Projekt – Vendim: “Mbi dhenien e Ndihmes Ekonomike nga fondi i Bashkise per muajin Maj 2024 “.
 3. Projekt – Vendim: “Per miratimin e akomodimit ne Qendren Polivalente Poliçan, te moshuarit z. Islam Rexhep Senka”.
 4. Projekt- Vendim: “Per nje ndryshim ne V.K.B. Nr. 20, date, 29.03.2024 ‘Per dhenie ndihme financiare per blerje banese, per familjen e z. Haki Caka'”.

Njoftim për mbledhjen e këshillit bashkiak

Njoftim për mbledhjen e këshillit bashkiak :

 1. Projekt – Vendim: “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike, ngo fondi i kushtëzuar dhe kompesimin e energjisë elektrike, për muajin Prill 2024 “.
 2. Projekt – Vendim: “Mbi dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i Bashkisë për muajin Prill 2024 “.
 3. Projekt – Vendim: Për miratimin e pranimit në Qëndrën Polivalente Poliçan, të të moshuarit z.Rexhep Bregasi”.
 4. Projekt- Vendim: “Privatizim apartamenti për z. Deme Qato”.
 5. Projekt- Vendim: “Për miratimin e vleres 1.000.000 lek për zhvillimin e aktivitetit festiv, “Festojmë të gjithë me Portokallinë në Poliçan”.
 6. Informacion: “Raporti i vetëvlerësimit financiar të Bashkisë, për periudhën e katër mujorit të parë Janar-Prill 2024”.
 7. Informacion: “Raport nga administrata për gjendjen e pyjeve dhe kullotave, masat parandaluese nga MZSH”.