Njoftim për mbledhjen e këshillit bashkiak :

  1. Projekt – Vendim: “Për dhënien e Ndihmës Ekonomike, ngo fondi i kushtëzuar dhe kompesimin e energjisë elektrike, për muajin Prill 2024 “.
  2. Projekt – Vendim: “Mbi dhënien e Ndihmës Ekonomike nga fondi i Bashkisë për muajin Prill 2024 “.
  3. Projekt – Vendim: Për miratimin e pranimit në Qëndrën Polivalente Poliçan, të të moshuarit z.Rexhep Bregasi”.
  4. Projekt- Vendim: “Privatizim apartamenti për z. Deme Qato”.
  5. Projekt- Vendim: “Për miratimin e vleres 1.000.000 lek për zhvillimin e aktivitetit festiv, “Festojmë të gjithë me Portokallinë në Poliçan”.
  6. Informacion: “Raporti i vetëvlerësimit financiar të Bashkisë, për periudhën e katër mujorit të parë Janar-Prill 2024”.
  7. Informacion: “Raport nga administrata për gjendjen e pyjeve dhe kullotave, masat parandaluese nga MZSH”.