1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

  • Anisa Hoxha
  • E-mail: anisasima@outlook.com
  • Nr.tel: 0675456849

2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik