• HARTA E RAJONEVE TE ZHVILLIMIT   (kliko dokumentin)
 • FAZAT E ZBATIMIT TE PLANIT TE PERGJITHSHEM VENDOR HARTA E RAJONEVE TE ZHVILLIMIT  (kliko dokumentin)
 • INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT  (kliko dokumentin)
 • NDARJA E TERRITORIT NE NJESI (kliko dokumentin)
 • PERDORIMI I TOKES SIPAS 14 KATEGORIVE BAZE (kliko dokumentin)
 • VIZIONI STRATEGJIK  (kliko dokumentin)
 • PARASHIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS : 5 SISTEMET, PIKAT KRYESORE TE ZHVILLIMIT EKONOMIK , ZONAT E RENDËSISË KOMBËTARE DHE SHPËRNDARJA E POPULLSISË. (kliko dokumentin)
 • PARASHIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS: PLANI I STREHIMIT, TIPOLOGJITË E PARASHIKUARA HAPËSINORE (kliko dokumentin)
 • PARASHIKIMI I PERDORIMIT TE TOKES: KATEGORITE BAZE DHE NENKATEGORITE,FUNKSIONALE DHE AKTIVITETE (QYTETI I POLICANIT) (kliko dokumentin)
 • PARASHIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS: PLANI I STREHIMIT, TIPOLOGJITË E PARASHIKUARA HAPËSINORE (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • PARASHIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS : NJËSITË STRUKTURORE, ZONAT ME PRIORITET ZHVILLIMI, ZONAT PËR PDV (kliko dokumentin)
 • PARASHIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS : NJËSITË STRUKTURORE, ZONAT ME PRIORITET ZHVILLIMI, ZONAT PËR PDV (QYTETI POLICANIT)(kliko dokumentin)
 • PERDORIMIT TE TOKES, NJESITE STRUKTURORE, ZONAT ME PRIORITET HVILLIMI,ZONAT PER PDV (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETET E INFRASTRUKTURAVE (KATEGORITE E RRJETIT RRUGOR) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETET E INFRASTRUKTURAVE -KATEGORITE E RRJETIT RRUGOR (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETET E INFRASTRUKTURAVE (KATEGORITE DHE NDËRHYRJET NË RRJETIN RRUGOR -QYTETI I POLIÇANIT)  (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETET E INFRASTRUKTURAVE (FUNKSIONI I RRJETIT RRUGOR) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: FUNKSIONI DHE SEKSIONET TIP I RRJETIT RRUGOR (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETET E INFRASTRUKTURAVE (SISTEMI I TRANSPORTIT PUBLIK URBAN) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETET E INFRASTRUKTURAVE (INFRASTRUKTURAT E TJERA) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETI I IMPIANTIT I TRAJTIMIT TË UJRAVE TË NDOTURA (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: RRJETI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHEM (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: OBJEKTET E SHERBIMEVE SOCIALE DHE RREZET E MBULIMIT (kliko dokumentin)
 • SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA: OBJEKTET E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE RREZET E MBULIMIT (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • INSTRUMENTET E DREJTIMIT TË ZHVILLIMIT (QYTETI I POLIÇANIT) (kliko dokumentin)
 • PLANI I VEPRIMIT (kliko dokumentin)
 • PALNI I VEPRIMIT (QYTETI I POLICANIT) (kliko dokumentin)
 • PROGRAMEVE E PROJEKTEVE – PARASHIKIMEVE EKONOMIKE DHE DEMOGRAFIKE  (kliko dokumentin)