PROGRAMI MODEL I TRANSPARENCËS PËR NJËSITË E VETËQEVERISJES VENDORE

Programi model i transparencës