Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko financiare

1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor